امتیاز 0.0 از 5 | از بین امتیاز دهنده به راهنمای استفاده از تیم ویور و کنترل از راه دور کامپیوتر