از عضو شدن خودکار در کانال تلگرام و تبلیغات خودکار تلگرام جلوگیری کنید