نحوه پنهان کردن فایل در کامپیوتر و آشکار کردن فایلهای مخفی