حذف پیام ارسالی در تلگرام و حذف استیکر در بروز رسانی تلگرام